Kjøp og salgsbetingelser

Kjøp og salgsbetingelser

1. Innledning
Disse alminnelige salgsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene vil være å betrakte som gjeldene når skriftlig tilbud er akseptert eller levering er påbegynt.

2. Tilbud – priser
Hvis annet ikke er uttrykkelig angitt, er ethvert skriftlig tilbud kun bindende 30 dager fra utsendelsesdato. Alle oppgitte priser er eks. mva. Hovedprisjustering gjennomføres 1. april eller 1. oktober. Ved henvendelse kan nye priser oversendes 30 dager før iverksettelse.
Det tas forbehold om endringer i valuta- og avgiftsendringer, samt økning i råvare og fraktpriser. Dersom det oppstår større endringer, kan selger på kort varsel endre sine gjeldende priser.

3. Produktinformasjon /betingelser
Alle opplysninger som illustrasjoner, tegninger, priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, er bare veiledende og må ikke oppfattes som endelig og bindende. For spesielt fremstilte varer forbeholder ITW seg en toleranse på +/– 10 % i forhold til bestilt kvantum.
Ved varer som leveres etter vekt, garanteres det ikke for stykk- eller meterantall og omvendt. ITW forbeholder seg rett til endringer i utførelser.

4. Salgspant
Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalings­anvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Selger kan begjære tilbakelevering av det solgte uten søksmål dersom beløpet ikke er betalt i rett tid, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 § 9-2.

5. Fakturadato
Fakturering vil skje etter at varen sendes eller er klargjort for henting fra lager i henhold til avtalt leveringstid.

6. Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 30 dager dersom annet ikke er avtalt. Betalingen skal være selger i hende, det vil si på selgers konto, på forfallsdagen. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente ihht. Forsinkelsesrenteloven av 19.desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som er forfalt til betaling. Selger kan i tillegg belaste kjøper purregebyr.

7. Leveringsbetingelser
Alle leveranser er FCA Oslo, ITW logistikkpartner, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Ved fraktfri levering forbeholder selger seg retten til å velge transportør.
Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av selger eller hans eget distribusjonsapparat. Levering skjer i overensstemmelse med avtalt leveringstid. Selger er ikke an­svarlig for eventuelle forsinkelser fra produsent eller underleverandør.

7.1 Generelle leveringsbetingelser – standardvarer (prislistevarer)
Ordrer på standardvarer (prislistevarer) med levering i Norge vil, hvis annet ikke er avtalt, normalt være rekvirenter i Oslo i hende innenfor 72 timer, hvis ordren er avgitt innen kl. 14.00 (fredager kl 12.00).
For leveringer utenfor Østlandet må det forventes lengre leveringstid jf. ITW sin logistikkpartners standard. 72-timersregelen gjelder ikke over søn- og helligdager og i ferieperioder. ITW sin logistikkpartner garanterer en leveringstjeneste på 97 % på standardleveranser.
EDI-ordrer: Vi tilstreber å sende alle EDI-ordrer som er internt salg i hende senest kl. 12.00, samme dag.
Alle leveranser vil skje fraktfritt til adresser i Norge for ordrer på kr 7500,00 og over.
For ordrer under kr 7500,00 beregnes frakt- og ­forsendelsesbeløp etter logistikkpartners gjeldende satser. ITW Norge tilbyr ikke levering utenfor Norge.

7.2 Spesialordrer
Dimensjoner, numre m.m. som ikke er oppført i våre prislister, skal betraktes som spesialvarer og pris beregnes som slike.
Også standarddimensjoner i annen pakke-, ring- eller buntstørrelse og/eller med annen overflatebehandling vil bli betraktet som spesialvarer. Vi ber våre kunder om i hvert tilfelle hvor det dreier seg om en forespørsel om spesialvarer, å kontakte vår salgsavdeling vedrørende priser, minimumsmengder, leveringstider osv.

8. Kundens mislighold
Dersom det foreligger grunn til å tro at det er risiko for at kjøpesummen ikke vil bli betalt i tide, har selgeren rett til å holde varen tilbake eller hindre at den utleveres.
Dersom betaling ikke skjer til avtalt tid anses dette som mislighold fra kundens side, som vil gi leverandøren en rett til å heve avtalen og kreve erstatning for det tap som kan tilbakeføres til misligholdet.

9. Mangler
Selger er kun ansvarlig for dokumenterte tap som med rimelighet kan tilbakeføres til mangelen, med mindre mangelen eller årsaken til mangelen ikke kan tilskrives leverandøren. Leverandøren har intet ansvar for indirekte tap, eller tap som skyldes kundens uriktige bruk av varen. Kunden kan heve avtalen dersom mangelen er vesentlig.

10. Forsinkelse
I tilfeller hvor leveringsdag er skriftlig avtalt og leverandøren er for­sinket i forhold til det avtalte, kan kunden kreve erstatning ethvert dokumentert direkte tap som med rimelighet kan tilbakeføres forsinkelsen. Leverandøren har ikke ansvar for kundens indirekte tap.
Kunden kan heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig. 11. Force majeure Selger er uten ansvar for følgene av force majeure.

11. Force majeure
Vi forbeholder oss ansvarsfrihet for følgende omstendigheter når de inntrer etter at avtalen er inngått og medfører forsinket levering eller forhindrer avtalens oppfyllelse:
Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som vi ikke er herre over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, meteorologiske forhold, restriksjoner av drivkraft, maskinskade samt mangler ved eller forsinkelser med leveranser fra våre leverandører, som skyldes noen av de nevnte omstendighetene.

12. Kontroll ved mottakelse av varen
Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot eventuell pakk­seddel og foreta en forsvarlig undersøkelse av varens synlige tilstand. Dette må skje innen 48 timer. Hvis mangler eller skader er meldt inn etter at denne tidsfristen er passert, er det ikke lenger selgers skyldighet å erstatte eventuelle mangler/skader.

13. Retur
Selger mottar kun retur ved avtale på forhånd. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres av selger tas kun i retur når skriftlig aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i originalemballasje der dette anvendes for produktet. Dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes minimum 20 % returgebyr. Ved ønske om å returnere varer må kjøper ta kontakt med ordrekontor for å avtale dette, varer som blir sendt i retur uten godkjennelse av ordrekontor vil bli nektet mottatt. ITW står selv for transport av returgods, og godtar ikke at kjøper selv sender varer i retur med egen transportør.

14. Reklamasjon
Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse. Reklamasjon vedrørende transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for fraktfører, som skal påføre dette på fraktdokumentet. Manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst, med spesifikasjon over avvikene.
Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart. Uten hensyn til reklamasjonens art må ingen vare returneres uten forutgående avtale. ITW står selv for transport av returgods ved reklamasjon, og godtar ikke at kjøper selv sender varen(e) i retur med egen transportør.

15. Emballasje
Paller og annen spesialemballasje faktureres i henhold til faktiske kostnader. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.

16. Tvister
I tilfelle søksmål vedtas selgers verneting av begge parter.

 

Juli 2018